Bana Kar Taj Mehal Kisi Sheanshah Ne Dolat Say Ham Gareboon Ki Mobbhat Ka Mazaq Uraya